A Belgian Duo, A Norwegian Trio and A Russian Quartet by HKUST SHSS Ensemble

2 December 2013
Tsang Shiu Tim Art Hall

Featuring students of Prof. Takako Nishizaki

Chen Yu-chen, violin
Chen Yung Ling, violin
Eliza Chung, piano
Ha Wui, Gigi, viola
Dong Hao, violin
Athena Law, violin
Alan Li, violin/viola
David Wong, cello

Watch online